Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

16.850

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.657

Hình sự

5.203

Dân sự

6.624

Hôn nhân và gia đình

164

Kinh doanh thương mại

270

Hành chính

643

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

1.288

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv