Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

7.213

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

922

Hình sự

2.243

Dân sự

3.165

Hôn nhân và gia đình

69

Kinh doanh thương mại

33

Hành chính

140

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

640

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv